Chào mừng bạn đã đến tài liệu bảo trì của hệ thống MiraEDU

MiraEDU (Mira Education) là hệ thống học tập trực tuyến dành cho học sinh và sinh viên.

Nó có một số học phần miễn phí cũng như mất phí, và hiện tại đang kêu gọi sự trợ giúp.

Ghi chú

Dự án này vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Chào thân ái và quyết thắng, Nguyễn Ngọc Thiện